Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

9ο σεμινάριο 2016 - 2017. Video

Εισηγήτρια: Πρόκου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστημίου. 


ΘέμαΗ πιστοποίηση των προσόντων ως πολιτική προώθησης ενός «κατευθυνόμενου από την αγορά» μοντέλου δια βίου μάθησης.

Video

9ο σεμινάριο 2016 - 2017. Φωτογραφίες

Εισηγήτρια: Πρόκου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστημίου. 
ΘέμαΗ πιστοποίηση των προσόντων ως πολιτική προώθησης ενός «κατευθυνόμενου από την αγορά» μοντέλου δια βίου μάθησης.
 Φωτογραφίες
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

PISA 2015 Results (Volume IV) Students' Financial Literacy

PISA 2015 Results (Volume IV) Students' Financial Literacy


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  05/2017


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9817031e.pdf?expires=1497625998&id=id&accname=guest&checksum=2C3D32D9BAF25E8DD2C29FB3333B3088

Qualité de vie à l'école

Qualité de vie à l'école Florin Agnès, Guimard Philippe

 Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO)

 06/2017https://www.cnesco.fr/fr/qualite-de-vie-a-lecole/

Recherches sociologiques et anthropologiques (RS&A)

Recherches sociologiques et anthropologiques (RS&A)


 Vol. 47, n°2, 2016

 Les politiques et les services publics liés à l’éducation, à l’orientation et au travail étudiés à l’aune des capabilités


 • Présentation. Les politiques et les services publics liés à l’éducation, à l’orientation et au travail étudiés à l’aune des capabilités : enjeux méthodologiques, France Picard et Noémie Olympio
 • Justice éducative et approche par les capacités. Quelques balises méthodologiques pour appréhender l’égalité des capacités en éducation, Marie Verhoeven
 • Évaluer l’action publique éducative à l’aune de ses principes de justice. Analyse d’une politique régionale d’orientation scolaire et professionnelle , Thierry Berthet
 • L’analyse comparative internationale du choix scolaire au vu de la théorie des capabilités. Défis et enjeux d’approches qualitatives et quantitatives , Noémie Olympio et France Picard
 • Identifying and Measuring Capabilities for Career Development in NEET Young People, Peter J. Robertsonhttp://rsa.revues.org/1697

Revista Española de Educación Comparada (REEC)

Revista Española de Educación Comparada (REEC)


  N° 29, 1-6/2017

  La formación profesional. Perspectiva internacional


MONOGRÁFICO: La formación profesional. Perspectiva internacional
 • Panorama de la investigación en formación profesional. Indagaciones nacionales y preocupaciones transnacionales. Una introducción, Lázaro Moreno Herrera
 • Exploración de la agencia, el aprendizaje y la identidad en las trayectorias de vida de las mujeres en el Reino Unido e Italia, Karen Evans, Chiara Biasin
 • Empresas alemanas en China; ¿Cómo solventan las empresas el problema de la formación a nivel de planta?, Larissa Freund, Michael Gessler
 • Capital emocional: el conjunto de competencias emocionales como habilidades profesionales y vocacionales en obras emocionales y trabajos, Bénédicte Gendron
 • El desarrollo de conocimientos a través de diferentes espacios en entornos laborales: una visión del Reino Unido, Natasha Kersh
 • Integración profesional, un nuevo desafío profesional de aprendizaje de un idioma. Experiencias de programas de formación en el campo de la salud en Alemania financiados con fondos públicos, Nicole Kimmelmann
 • Implementación de estructuras de aprendizaje dual en plantas alemanas en el extranjero: Boundary Objects en transferencia educacional, Susanne Kopatz, Michael Gessler
 • Educar el juicio. Aprendiendo de la didáctica de la filosofía y de las manualidades, Birgit Schaffar, Camilla Kronqvist
 • La terminación del contrato de aprendiz y el abandono en la formación profesional: comparación de desafíos y estrategias político-educacionales en Noruega y Suiza, Evi Schmid
 • Desafíos en la investigación de desarrollo: Instrumentalidad y constelación de reglas como recursos conceptuales, Marianne Teräs
 • Transiciones complejas entre diferentes contextos de aprendizaje: un estudio de caso de un centro de formación profesional francés, Laurent Veillard
 • Del carbón al conocimiento: Una historia de las políticas de FP en la Unión Europea, Carlos de Olagüe Smithson
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 • Segmentación y sistemas educativos: un análisis a través de la comparación de los cambios para la escuela secundaria en Europa y América Latina, Felicitas Acosta
 • Educación cívica y educación ciudadana en México: una perspectiva global y comparada, Armando Alcántara Santuario
 • La Historia de la Educación tras Bolonia: ¿hacia la extinción?, Antonio Francisco Canales Serrano, Yasmina Álvarez González, María José Tacoronte Domínguez
 • Dos apuestas por redefinir las funciones del Estado respecto al trabajo magisterial: reformas educativas recientes en México y Ecuador, Rosa García-Chediak
 • El enfoque socio-histórico en el mapa de la Educación Comparada. Revisión y revalorización de sus postulados, Luján Lázaro Herrero
 • La movilidad estudiantil en el proceso de internacionalización. Estrategias metodológicas para su estudio, Estela Maricela Villalón de la Isla http://revistas.uned.es/index.php/REEC/issue/view/1054

Educación XXI

Educación XXI


 Vol. 20, n° 2, 7-12/ 2017


Estudios
 • EL META-ANÁLISIS: UNA METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, Juan Botella, Ángela Zamora
 • DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICA DOCENTE Y ACTITUD DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO HACIA LA INNOVACIÓN (CUPAIN), Miguel Anxo Santos Rego, Gonzalo Jover Olmeda, Concepción Naval, José Luis Álvarez Castillo, Victoria Vázquez Verdera, Alexandre Sotelino Losada
 • EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EMPRENDEDOR EN ESCOLARES. UNA INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL, Antonio Bernal Guerrero, Antonio Ramón Cárdenas Gutiérrez
 • INVESTIGADORES, DOCENTES Y EDUCADORES FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL: PARADOJAS Y APUESTAS, José García Molina, Juan Sáez Carreras
 • ¿QUÉ HABILIDADES Y COMPETENCIAS SE VALORAN DE LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON ADOLESCENCIA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL? ANÁLISIS DESDE LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA, Carme Montserrat Boada, Miguel Melendro Estefanía
 • PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL VALOR DE LAS TIC EN SUS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO, Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Francisco Javier Tejedor Tejedor
 • MÉTODOS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE, IMPLICACIÓN DEL ALUMNO Y PERCEPCIÓN DEL CONTEXTO DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, Bernardo Gargallo López, Miguel Ángel Jiménez Rodríguez, Noelia Martínez Hervás, Juan Antonio Jiménez Beut, Cruz Pérez Pérez
 • EL PROYECTO EUROPEO ECO. ROMPIENDO BARRERAS EN EL ACCESO AL CONOCIMIENTO, Sara Osuna Acedo, Javier Gil Quintana
 • LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS MOOCS: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA, Alba García Barrera, Patricia Gómez Hernández, Carlos Monge López
 • APLICACIONES DE LA SEGMENTACIÓN JERÁRQUICA EN MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. EJEMPLOS CON UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA, Ángeles Blanco Blanco, Inmaculada Asensio Muñoz, Elvira Carpintero Molina, Covadonga Ruiz de Miguel, Eva Expósito Casas
 • EDUCACIÓN CIUDADANA Y DIMENSIONES DE LA MEMORIA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES: INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONCEPCIONES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE HUELVA Y PROVINCIA, Emilio José Delgado-Algarra, Jesús Estepa-Giménez
 • DECISIONES ESTRATÉGICAS DE LECTURA Y RENDIMIENTO EN TAREAS DE COMPETENCIA LECTORA SIMILARES A PISA, María-Ángeles Serrano, Eduardo Vidal-Abarca, Antonio Ferrer
 • LA VOZ DEL ALUMNADO: SU SILENCIO Y LA CULTURA PROFESIONALISTA, Paula Escobedo Peiro, Auxiliadora Sales Ciges, Joan Traver Martí
 • POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DE LA GEOLOCALIZACIÓN Y REALIDAD AUMENTADA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, Javier Fombona Cadavieco, Esteban Vázquez Cano
 • LA EDUCACIÓN EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS: FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON RECLUSAS DROGODEPENDIENTES, Francisco José del Pozo Serrano
 • INFLUENCIA DE VARIABLES COGNITIVAS Y MOTIVACIONALES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES CHILENOS, Gamal Cerda, Eva M. Romera, José A. Casas, Carlos Pérez, Rosario Ortega Ruiz
 • LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN HABILIDADES NARRATIVAS EN NIÑOS CON TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS EDUCATIVOS, Víctor Manuel Acosta Rodríguez, Ana María Moreno Santana, María Ángeles Axpe Caballerohttp://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/issue/view/1056

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


 N° 74, 5-8/ 2017

 Investigación y desarrollo de las competencias profesionales / Estudos e desenvolvimento das competências profissionais


Monográfico / Monográfico
Investigación y desarrollo de las competencias profesionales / Estudos e desenvolvimento das competências profissionais, Coordinador / Coordenador: Francisco de Asís Blas Aritio
 • Presentación / Apresentação
 • Storytelling para economistas, como estrategia para adquirir competencias sociales en el aula, Mª Covadonga de la Iglesia Villasol,
 • Innovación y cambio en la formación profesional del País Vasco. El modelo ETHAZI, Eugenio Astigarraga Echeverría, Agustín Agirre Andonegi y Xavier Carrera Farran
 • Construcción del currículo universitario con enfoque por competencias Una experiencia participativa de 24 carreras profesionales de la UNASAM, Moisés Huerta Rosales, Rudecindo Penadillo Lirio y Madeley Kaqui Valenzuela
 • Problemática general de la educación por competencias, Francisco Guzmán Marín
 • Diplomado en docencia e investigación universitaria. Una experiencia formativa para el desarrollo de competencias profesionales docentes en la Universidad de Atacama, Viviana Lázara González Maura, Alejandro López Rodríguez y Jorge Eduardo Valdivia Díaz
 • Desarrollo de competencias socio-profesionales en contextos vulnerables El caso de Peñascal Kooperatiba, Lourdes Villardón-Gallego, Lara Yáñez-Marquina, Lirio Flores-Moncada y Roberto García-Montero
 • Competencias profesionales del profesorado de educación obligatoria, Miryam Martínez-Izaguirre, Concepción Yániz Álvarez de Eulate y Lourdes Villardón-Gallego
 • As competências para o século XXI na perspetiva dos professores. Um estudo na região centro-oeste de Portugal, Isilda Pereira e Silva, José Manuel Pereira da Silva, Gabriel Grabowski, Amílcar Coelho e Dinorá Tereza Zucchetti


http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie74

Journal of School Health

Journal of School Health


  Vol. 87, n°7, 7/ 2017


 • LGBTQ Youth's Views on Gay-Straight Alliances: Building Community, Providing Gateways, and Representing Safety and Support, Carolyn M. Porta, Erin Singer, Christopher J. Mehus, Amy L. Gower, Elizabeth Saewyc, Windy Fredkove and Marla E. Eisenberg
 • Food Availability in School Stores in Seoul, South Korea After Implementation of Food- and Nutrient-Based Policies, Seul Ki Choi, Edward A. Frongillo, Christine E. Blake and James F. Thrasher
 • Implementation of a Computerized Tablet-Survey in an Adolescent Large-Scale, School-Based Study, Joanne Delk, Melissa B. Harrell, Tala H.I. Fakhouri, Katelyn A. Muir and Cheryl L. Perry
 • Student Voices: Perspectives on Peer-to-Peer Sexual Health Education, Carolyn Layzer, Lauren Rosapep and Sherry Barr
 • School Nurse-Delivered Adolescent Relationship Abuse Prevention, Claire A. Raible, Rebecca Dick, Fern Gilkerson, Cheryl S. Mattern, Lisa James and Elizabeth Miller
 • Changes in Physical Activity in the School, Afterschool, and Evening Periods During the Transition From Elementary to Middle School, Erica Y. Lau, Marsha Dowda, Kerry L. McIver and Russell R. Pate
 • Implementing and Evaluating Environmental and Policy Interventions for Promoting Physical Activity in Rural Schools, Elizabeth A. Baker, Michael Elliott, Ellen Barnidge, Amy Estlund, Ross C. Brownson, Anne Milne, Freda Kershaw and Derek Hashimoto
 • Evaluation of Unintended Social and Economic Consequences of an Unplanned School Closure in Rural Illinois, Victoria Tsai, Nomana M. Khan, Jianrong Shi, Jeanette Rainey, Hongjiang Gao and Yenlik Zheteyeva
 • Educational Outcomes Associated With School Behavioral Health Interventions: A Review of the Literature, Courtney Kase, Sharon Hoover, Gina Boyd, Kristina D. West, Joel Dubenitz, Pamala A. Trivedi, Hilary J. Peterson and Bradley D. Stein


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2017.87.issue-7/issuetoc?campaign=woletoc

School Leadership & Management

School Leadership & Management


  Vol. 37, n°3, 7/ 2017


 • Middle leaders matter: reflections, recognition, and renaissance, Alma Harris & Michelle Jones
 • Distributed leadership in practice in Finnish schools, Tapio Juhani Lahtero, Niina Lång & Jukka Alava
 • Contradictions in practising distributed leadership in public primary schools in New South Wales (Australia) and Slovakia, Jozef Miškolci
 • Collaborative professional development for distributed teacher leadership towards school change, Auxiliadora Sales, Lidón Moliner & Andrea Francisco Amat
 • The place of emotions while inspecting schools: reflections of two Ofsted inspectors, Jean Pierre Elonga Mboyo
 • To what extent are teaching assistants really managed?: ‘I was thrown in the deep end, really; I just had to more or less get on with it’, Elisabet Basford, Graham Butt & Richard Newton
 • The language of performativity? A content analysis concerning differing constructions of leadership for secondary school PE departments, Gareth Williamshttp://www.tandfonline.com/toc/cslm20/37/3

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


  Vol. 61, n°4, 8/ 2017


 • The Temporality of Participation in School Science: Coordination of Teacher Control and the Pace of Students’ Participation, Miranda Rocksén
 • Self-regulated learning in the museum: understanding the relationship of visitor's goals, learning strategies, and appraisals, Ji Zhou 
 • Challenges in Argumentation and Paraphrasing Among Beginning Students in Educational Sciences, Heidi Hyytinen, Erika Löfström & Sari Lindblom-Ylänne
 • The Transformation of an Invented Tradition: The School Banner as a Symbol of Education, Nina Volckmar
 • What Does Wiki Reveal About the Knowledge Processing Strategies of School Pupils?,Seventh-Graders as Users of Wiki and Processors of Knowledge in a
 • Collaborative Writing Project, Maria Ahlholm, Satu Grünthal & Elina Harjunen
 • Shared places, separate spaces: constructing cultural spaces through two national languages in Finland, Tuuli From & Fritjof Sahlström
 • Physical Activity and School Performance: Evidence from a Danish Randomised School-Intervention Study, A. Quinto Romani & T.B. Klausenhttp://www.tandfonline.com/toc/csje20/61/4

RDST - Recherches en didactique des sciences et des technologies

RDST - Recherches en didactique des sciences et des technologies


 N° 14, 2017

 Les sciences de la Terre et de l’Univers : spécificités et ouvertures


Dossier
 • Les sciences de la Terre et de l’Univers (STU) : des recherches didactiques qui questionnent leurs caractéristiques épistémologiques, Laurence Maurines et Denise Orange Ravachol
 • Le sismographe mécanique : une image d'Épinal ? Construction d'une signification partagée d'un instrument et potentialités didactiques associées, Jérôme Santini et Gérard Sensevy
 • Outils d'aide à la problématisation : l'utilisation des caricatures autour du magmatisme des zones de subduction en terminale S, Hanaà Chalak
 • Enseigner la genèse des magmas sous une dorsale : exemple de la fusion partielle en classe de première scientifique, Patricia Schneeberger, Caroline Kaspar, Hervé Goix et Marcelle Goix
 • De la nature de la causalité évolutive à la nature de la biologie évolutive : types de causalité mobilisés par les élèves en classe de seconde, Corinne Fortin et Kjetil Reier-Røberg
Varia
 • Les valeurs dans les représentations de l'éducation au développement durable chez des étudiants et des professeurs des école, Raphaël Chalmeau, Marie-Pierre Julien et Jean-Yves Léna
 • Difficultés conceptuelles relatives à la construction d’une image virtuelle et impact d’un atelier java d’optique géométrique (AJOG) sur les productions des élèves, Abderrahmane Ouazzani Touhami, Nadia Benjelloun, Mohammed Alami et Haddou Aouni


http://rdst.revues.org/1038

Histoire de l'éducation

Histoire de l'éducation


  N° 143/ 2015

 Éducation privée et pratiques préceptorales du XVe au XIXe siècle : volume 1


Dossier
 • Introduction au Dossier, Jean-Luc Le Cam
 • L'éducation du prince par les arts du discours au XVe siècle : l'oratio comme outil de formation et jeu de regards à la cour de Francesco Sforza, Monica Ferrari
 • Instruction privée et système scolaire public : une structure éducative emboitée dans l'Allemagne luthérienne à l'époque moderne (1550-1750), Jean-Luc Le Cam
Varia
 • La voix des pauvres : chant et civilité oratoire dans les écoles de charité de Lyon à la fin du XVIIe siècle, Xavier Bisaro
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr//livre/?GCOI=29021100281570&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=newreleases

Agora débats/jeunesses

Agora débats/jeunesses


  N° 76 - 2017/2

 Éducation populaire : politisation et pratiques d'émancipation


 • Introduction. Politiser l’éducation populaire, un « réenchantement » , Emmanuel de Lescure, Emmanuel Porte
 • Historiciser les pratiques pédagogiques d’éducation populaire,  Léo Vennin 
 • L’éducation populaire, une voie féconde pour « démocratiser la démocratie »  L’exemple de la campagne politique sur l’école d’ATD Quart monde, Alex Roy
 • Politiser sa trajectoire, démocratiser les savoirs. La fabrique des « conférenciers gesticulants », Nicolas Brusadelli
 • Épreuve d’éducation populaire politique au Pavé. Retour critique sur une pratique de récits de vie, Alexia Morvan
 • Faire du théâtre dans les cités. Retour sur la création d’une pièce où l’éducation populaire renoue avec ses visées d’émancipation, Samir Hadj Belgacem


http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2017-2.htm

Les Cahiers d'Éducation et devenir

Les Cahiers d'Éducation et devenir


   N° 29, juin 2017

  Quels professionnels pour les élèves aujourd’hui ? - Actes du colloque 2016


Ouverture, Françoise Sturbaut, Présidente d’E&D; Luc Pham, DAASEN
1er temps : Les institutions, les usagers et leurs représentants:« Qu’attendez-vous de l’école ? Comment voyez-vous l’école de demain ? »
 • Christophe Marsollier, Repères pour l’éthique professionnelle des acteurs
 • Caroline Rousseau, Réflexions autour de l’expérimentation « NEO ALTA »
 • Bruno Robbes, Quels professionnels pour les élèves aujourd’hui ? 
 • Véronique Wozniak, L’Observatoire des Missions et des Métiers dans l’enseignement agricole 
 • Agnès Florin, Les attentes relationnelles à l’école 
 • Anne Barrère, La prise en compte du point de vue des enfants 
 • Liliana Moyano, Et si on acceptait de parler pédagogie avec les parents ? 
2e temps - Trois conférences 
 • Michel Develay, Curricula et socle commun 
 • Arnaud Dubois, Disciplines et transversalité 
 • Richard Etienne, Quelles conséquences pour la formation ?
3e temps - Les ateliers 
 • Atelier 1 : Cathy Marret L’EPLE : un collectif qui doit répondre aux besoins des élèves ? 
 • Atelier 2 : Thibaud Hayette, François Duport Quelles nouvelles ressources à mobiliser pour les enseignants ? 
 • Atelier 3 : Annie Di Martino, Michel Develay Comment articuler disciplinaire et interdisciplinaire ? 
 • Atelier 4 : Patrick Rayou Prendre en compte les besoins des élèves. Préconisations 
4e temps - Les conférences de clôture
 • Joëlle Aden, Les points-clefs de la professionnalité des nouveaux métiers 
 • Richard Etienne, De la godille au pilotage 
Conclusion : Françoise Sturbaut, Présidente d’E&Dhttp://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article1653